心经网
标题

心经注音

guān

zàixíng
shēnluó

duō
shí

zhào
jiàn

yùn
jiē
kōngqiē

è

shè


kōng

kōng


shì
kōng

kōng

shì


shòu
xiǎng
xíng
shí
shì

shèshì
zhū

kōng
xiāng


shēng

miè


gòu

jìng


zēng

jiǎn

shì

kōng
zhōng
shòu
xiǎng
xíng
shí


yǎn
ěr

shé
shēn
shēng
xiāng
wèi
chùyǎn
jiè

nǎi
zhì


shí
jièmíng
míng
jìn

nǎi
zhì

lǎo
lǎo

jìn
miè
dào


zhì


suǒ


duǒ

luó

duō


xīn

guà
ài


guà
àiyǒu
kǒng


yuǎn

diān
dǎo
mèng
xiǎng

jiū
jìng
niè
pán

sān
shì
zhū


luó

duōā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān
zhīluó

duō

shì

shén
zhòu

shì

míng
zhòu

shì

shàng
zhòu

shì

děng
děng
zhòu

néng
chú

qiē


zhēn
shí
shuōluó

duō
zhòu


shuō
zhòu
yuē

jiē

jiēluó
jiēluó
sēng
jiē
相关推荐
热点栏目
推荐阅读
以点带面 以点带面

以点带面成语名称以点带面成语拼音yǐ diǎn dài miàn...

以泽量尸 以泽量尸

以泽量尸成语名称以泽量尸成语拼音yǐ zé liàng shī成...

以狸致鼠 以狸致鼠

以狸致鼠成语名称以狸致鼠成语拼音yǐ lǐ zhì shǔ成...

以疑决疑 以疑决疑

以疑决疑成语名称以疑决疑成语拼音yǐ yí jué yí成语...

以理服人 以理服人

以理服人成语名称以理服人成语拼音yǐ lǐ fú rén成语...

最新文章
惊沙猎猎风成阵,白雁一声 惊沙猎猎风成阵,白雁一声

惊沙猎猎风成阵,白雁一声霜有信。古诗原文[挑错/...

惊风乱飐芙蓉水,密雨斜侵 惊风乱飐芙蓉水,密雨斜侵

惊风乱飐芙蓉水,密雨斜侵薜荔墙。古诗原文[挑错/...

惊回千里梦,已三更。起来 惊回千里梦,已三更。起来

惊回千里梦,已三更。起来独自绕阶行。古诗原文[挑...

惜衣有衣,惜食有食。 惜衣有衣,惜食有食。

惜衣有衣,惜食有食。古诗原文[挑错/完善]惜衣有衣...

惟人参之,性灵所锺,是谓 惟人参之,性灵所锺,是谓

惟人参之,性灵所锺,是谓三才。古诗原文[挑错/完...

惜恐镜中春。不如花草新。 惜恐镜中春。不如花草新。

惜恐镜中春。不如花草新。古诗原文[挑错/完善]出自...

惜别伤离方寸乱。忘了临行 惜别伤离方寸乱。忘了临行

惜别伤离方寸乱。忘了临行,酒盏深和浅。古诗原文...

惊塞雁,起城乌,画屏金鹧 惊塞雁,起城乌,画屏金鹧

惊塞雁,起城乌,画屏金鹧鸪。古诗原文[挑错/完善...

惜恐镜中春。不如花草新。 惜恐镜中春。不如花草新。

惜恐镜中春。不如花草新。古诗原文[挑错/完善]出自...

惜寸阴者,乃有凌铄千古之 惜寸阴者,乃有凌铄千古之

惜寸阴者,乃有凌铄千古之志;怜微才者,乃有驰驱...

手机版 网站地图