心经注音

guān

zàixíng
shēnluó

duō
shí

zhào
jiàn

yùn
jiē
kōngqiē

è

shè


kōng

kōng


shì
kōng

kōng

shì


shòu
xiǎng
xíng
shí
shì

shèshì
zhū

kōng
xiāng


shēng

miè


gòu

jìng


zēng

jiǎn

shì

kōng
zhōng
shòu
xiǎng
xíng
shí


yǎn
ěr

shé
shēn
shēng
xiāng
wèi
chùyǎn
jiè

nǎi
zhì


shí
jièmíng
míng
jìn

nǎi
zhì

lǎo
lǎo

jìn
miè
dào


zhì


suǒ


duǒ

luó

duō


xīn

guà
ài


guà
àiyǒu
kǒng


yuǎn

diān
dǎo
mèng
xiǎng

jiū
jìng
niè
pán

sān
shì
zhū


luó

duōā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān
zhīluó

duō

shì

shén
zhòu

shì

míng
zhòu

shì

shàng
zhòu

shì

děng
děng
zhòu

néng
chú

qiē


zhēn
shí
shuōluó

duō
zhòu


shuō
zhòu
yuē

jiē

jiēluó
jiēluó
sēng
jiē
精彩推荐

  • 心经每一句的解释 心经每一句的解释

     师兄在修行心经的时候,如果了解了心经全文注音和念诵的方法,师兄依旧有不了解的地方,那么师

  • 读诵心经的正确方法 读诵心经的正确方法

     想要通过念诵心经的方法去修行心经,那么师兄就是要知道读诵心经的正确方法是什么,这样师兄才

  • 快诵心经7遍 快诵心经7遍

     有些师兄在修行心经的过程中,是采用的快诵的方法,其中师兄采用什么方法都是可以的,师兄都是