往生咒

  • 往生咒全文

    往生咒全文

     ná mó a mí duō pó yè duō tūo qié duō yè南 无 阿 弥 多 婆 夜 哆 他 伽 多 夜duō dì yè tūo a mí lì dū pó pí哆 地 夜 他 阿 弥 唎 都 婆 毗a mí lì duō xī dān pó pí阿 弥 唎 哆 悉 耽

  • 1
  • 共 1 页 1 条
  •  页 GO
经藏网