变亿咒

  • 变亿咒全文

    变亿咒全文

     唵三拔惹三拔惹 波玛纳萨惹wèng sān bá rà sān bá rà Bō mǎ nà sà rà嘛哈藏巴巴吽帕得莎哈mā hā zàng bā bā hōng pà˙dē suō hā问题补充:听说诵经、做法或者早上起来持三遍或七

  • 1
  • 共 1 页 1 条
  •  页 GO